Waarom gaat er subsidie naar Windpark Westeinde?

De energieprijs is in de loop van de jaren sterk gedaald. De overheid garandeert investeerders via de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) gedurende een bepaalde periode een minimum energieprijs, zodat grote financiële risico’s worden uitgesloten.

De energieprijs is momenteel (2018) met 0,03 euro/kWh zo laag, dat daarmee de kosten van de opwekking van windenergie niet gedekt worden. Als elektriciteitsprijs omhoog gaat, past de overheid het subsidiebedrag hierop aan. Het doel van de subsidie is het versnellen van de energietransitie en de sector in staat stellen efficiëntere technieken te ontwikkelen, zodat subsidie straks niet meer nodig is.

 

Kan ik investeren in het windpark?

Via de Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging De Eendragt is het mogelijk te investeren in Windpark Westeinde of andere vormen van duurzame energie. Voor meer informatie over de huidige investeringsmogelijkheden kunt u contact opnemen met De Eendragt.

 

Waarom zijn er bezwaren van omwonenden tegen Windpark Westeinde?

Een ruime meerderheid van de directe omwonenden heeft geen bezwaren tegen Windpark Westeinde. Wij proberen de belangen van alle omwonenden zo goed mogelijk mee te wegen. Bij de nieuwste windturbines van het type DW 52-900kW (2018) is gekozen voor direct drive. Dankzij deze  technologie maken de turbines minder geluid: de rotor drijft de generator rechtstreeks aan, zonder tussenkomst van tandwielen.

De DW 52-900kW is verder voorzien van geavanceerde slagschaduwsensoren. Deze sensoren zetten de turbines stil bij een bepaalde windrichting en zonnestand. Op die manier wordt de slagschaduwhinder voor omwonenden beperkt tot maximaal 6 uur per jaar. Een ijsdetectiesysteem schakelt de turbines uit bij ijsvorming op de rotorbladen. De turbines zijn beveiligd tegen blikseminslag.

 

Hoe komt het dat er windmolens staan naast een gascompressorstation van de Gasunie?

In 2005 begon de Gasunie met de bouw van een gascompressorstation op korte afstand van de dijk waar al sinds 1988, volgens het gemeentelijke bestemmingsplan, windmolens stonden. De gemeente Anna Paulowna verstrekte hiervoor de benodigde vergunning. De Gasunie heeft destijds geconstateerd dat er geen belemmeringen waren voor de bouw van een gascompressorstation. Windpark Westeinde heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze plannen van de Gasunie.

De Gasunie heeft ook geen bezwaar gemaakt toen in 2014 door Windpark Westeinde een vergunning werd aangevraagd om de toenmalige windturbines te vervangen door turbines voorzien van de nieuwste technologie. De gezamenlijke conclusie was dat de beoogde nieuwe windturbines een eventueel aanwezig risico nog verder minimaliseren. Deze conclusies werden ondersteund door rapporten van Pondera Consult en het RIVM.

 

Is er sprake van een ‘gedoogsituatie’ met betrekking tot de locatie van de windturbines?

Nee, het windpark voldoet aan alle wettelijke regels en de windturbines staan op de bij de vergunningsaanvraag aangegeven locaties. Over de locaties ontstond in 2004, toen gewerkt werd aan de vervanging van de zestien toenmalige windmolens door zeven grotere exemplaren, onduidelijkheid.

In overleg met de gemeente Anna Paulowna en omwonenden zijn wijzigingen op de tekening ingediend en goedgekeurd. Er is sprake van een legale situatie, op een strook grond die in het gemeentelijke bestemmingsplan de dubbelbestemming waterkering/windmolenpark heeft. Dit is (nogmaals) bevestigd in een uitspraak van de Raad van State (dd. 8 maart 2018).

Bij de vernieuwing van het windpark in 2018 zijn de nieuwe windturbines daarom op exact dezelfde locatie geplaatst als in 2004/2005.

 

Is windenergie eigenlijk nog wel nodig, er zijn toch genoeg andere duurzame energiebronnen?

Windmolens hebben een veel hogere opbrengst dan zonnepanelen. De zeven windturbines van Windpark Westeinde wekken samen 6,3 MW stroom op, evenveel als 63.000 zonnepanelen.

Zonder windenergie is het voor Nederland onmogelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Nederland heeft in zijn nationale klimaatplannen aangegeven 14 procent duurzame energie te willen gebruiken voor 2020, en de CO2-uitstoot te willen reduceren met 25 procent ten opzichte van het niveau in 1990. Met alleen zonne-energie en aardwarmte is dat niet mogelijk.